MINISTERUL   MEDIULUI,   APELOR   ŞI   PĂDURILOR
Garda Forestieră Oradea

Pentru textul complet al fiecarei legi accesati urmatorul link

Legislatie generala

Legea nr. 46 CODUL SILVIC din 19 martie 2008 (republicat); 

HG nr. 483 din 12 aprilie 2006 pentru aprobarea atributiilor ocoalelor silvice de stat si ale celor constituite ca structuri proprii, a obligatiilor ce revin detinatorilor de paduri, în vederea respectarii regimului silvic, precum si a Regulamentului de aplicare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 139/2005 privind administrarea padurilor din România;

O.U. nr. 85 din 8 noiembrie 2006 privind stabilirea modalitatilor de evaluare a pagubelor produse vegetatiei forestiere din paduri si din afara acestora;

OM nr. 769 din 22 noiembrie 2006 pentru aprobarea Metodologiei privind limitarea raspunderii patrimoniale a personalului de paza a padurilor;

HG nr. 1.076 din 23 septembrie 2009 pentru aprobarea Regulamentului de paza a fondului forestier;

OM nr. 767 din 23 iulie 2018 privind aprobarea Procedurii de aprobare, modificare si casare a actelor de punere în valoare pentru masa lemnoasa provenita din fondul forestier national si din vegetatia forestiera situata pe terenuri din afara fondului forestier national si a Procedurii privind punerea în valoare si recoltarea de masa lemnoasa din fondul forestier pentru care legea nu obliga la întocmirea amenajamentului silvic si din vegetatia forestiera din afara fondului forestier national;

OM nr. 1.540 din 3 iunie 2011 pentru aprobarea Instructiunilor privind termenele, modalitatile si perioadele de colectare, scoatere si transport al materialului lemnos

OM nr. 1.112 din 23 noiembrie 2018 pentru aprobarea continutului registrului national al administratorilor de paduri si al ocoalelor silvice, a modelului documentelor de constituire, organizare si functionare, a procedurii de constituire si autorizare pentru toate ocoalele silvice si a atributiilor acestora;

OM nr. 766 din 23 iulie 2018 pentru aprobarea Normelor tehnice privind elaborarea amenajamentelor silvice, modificarea prevederilor acestora si schimbarea categoriei de folosinta a terenurilor din fondul forestier si a Metodologiei privind aprobarea depasirii posibilitatii/posibilitatii anuale în vederea recoltarii produselor accidentale I

Legea nr. 107 din 15 iunie 2011 - privind comercializarea materialelor forestiere de reproducere;

Legea nr. 56 din 19 martie 2010 privind accesibilizarea fondului forestier national;

OM nr. 694 din 8 aprilie 2016 pentru aprobarea Metodologiei privind scoaterea definitiva, ocuparea temporara si schimbul de terenuri si de calcul al obligatiilor banesti;

Legea nr. 100 din 3 iunie 2010 - privind împadurirea terenurilor degradate; HG nr. 1.257 din 21 decembrie 2011- pentru aprobarea Regulamentului privind stabilirea grupelor de terenuri care intra în perimetrele de ameliorare, functionarea si atributiile comisiilor de specialisti, constituite pentru delimitarea perimetrelor de ameliorare.

Legislatie control cinegetic

Legea nr. 407 din 9 noiembrie 2006 vânatorii si a protectiei fondului cinegetic

LEGE nr. 486 din10 noiembrie 2004 pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 81/2004 privind înfiintarea, organizarea si functionarea crescatoriilor de vânat si a complexurilor de vânatoare

Hotarârea nr. 1679 din 10 decembrie 2008 - privind modalitatea de acordare a despagubirilor prevazute de Legea vânatorii si protectiei fondului cinegetic nr. 407/2006, precum si obligatiile ce revin gestionarilor fondurilor cinegetice si proprietarilor de culturi agricole, silvice si de animale domestice pentru prevenirea pagubelor

Ordin nr. 353 din 4 iunie 2008 - pentru aprobarea Regulamentului privind autorizarea, organizarea si practicarea vânatorii

Ordin nr. 539 din 25.08.2009 - pentru aprobarea regimului permiselor de vânatoare

Ordin nr. 540 din 25.08.2009 - pentru aprobarea modelului de proces-verbal de constatare a contraventiilor si aplicare a sanctiunilor în domeniul cinegetic, prevazut de Legea vânatorii si a protectiei fondului cinegetic nr. 407/2006

Ordin nr. 2.020 din 18 octombrie 2016 pentru aprobarea Regulamentului privind atribuirea în gestiune a faunei cinegetice

Ordin nr. 418 din 02.06.2005 - pentru aprobarea metodologiei de evaluare a trofeelor de vânat, în conformitate cu metodologia Consiliului Internat ional de Vânatoare si Protectie a Vânatului

Ordin nr. 219 din 1 aprilie 2008 (*actualizat*) - pentru aprobarea modelului-cadru al contractului de gestionare a faunei cinegetice de pe suprafata fondurilor cinegetice

Ordin nr. 1.115 din 16 iulie 2015 - pentru aprobarea Criteriilor de acordare a licentei pentru gestionarii fondurilor cinegetice

Ordin nr. 44 din 11 ianuarie 2013 - pentru aprobarea caracteristicilor tehnice ale curselor si capcanelor care se folosesc în scopul capturarii exemplarelor din speciile de fauna de interes cinegetic.

Ordin nr. 536 din 20 august 2009 - pentru aprobarea Listei raselor de caini admise la vânatoare în România.

Ordin nr. 1.342 din 24 august 2010 - privind modul de stabilire a tarifelor de practicare a vânatorii.

Ordin nr. 762 din 19 decembrie 2008 - pentru aprobarea modelului autorizatiei de înfiintare si functionare a crescatoriilor de vânat si a complexurilor de vânatoare si al documentelor legale de provenienta a exemplarelor de vânat care intra si ies în/din crescatoriile de vânat si complexurile de vânatoare.

Legislatie control silvic

Legea nr. 171/2010 privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor silvice;

Legea nr. 374 din 05 octombrie 2006 privind suspendarea serviciului public cu specific silvic pentru proprietarii terenurilor forestiere pentru care au fost emise documentele prevazute la art. III alin. (1) dinLegea nr. 169/1997 pentru modificarea si completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991

HG nr. 1.004 din 21 decembrie 2016 pentru aprobarea Normelor referitoare la provenienta, circulatia si comercializarea materialelor lemnoase, la regimul spatiilor de depozitare a materialelor lemnoase si al instalatiilor de prelucrat lemn rotund ...

HG 668 din 29 iunie 2011 privind desemnarea autoritatii competente pentru aplicarea Regulamentului (UE) nr. 995/2010 al Parlamentului European si al Consiliului din 20 octombrie 2010 de stabilire a obligatiilor care revin operatorilor care introduc pe piata lemn si produse din lemn

OM nr. 1.346 din 2 mai 2011 pentru aprobarea Regulamentului privind forma si modul de utilizare a dispozitivelor speciale de marcat, precum si modul de marcare a arborilor sau a unor loturi de arbori

HG 1076 din 23 septembrie 2009 pentru aprobarea Regulamentului de paza a fondului forestier

OG 2 din 12 iulie 2001 privind regimul juridic al contraventiilor

OM 819 din 14 mai 2015 pentru aprobarea Metodologiei de exercitare a atributiilor de control ... - Due Diligente

OM 836 din 07 octombrie 2014 pentru aprobarea conditiilor si a procedurii de emitere, suspendare sau retragere a acordului de distribuire si utilizare a formularelor documentelor cu regim special.

OM 837 din 08 octombrie 2014 pentru aprobarea Metodologiei privind organizarea si functionarea SUMAL, obligatiile utilizatorilor SUMAL, precum si structura si modalitatea de transmitere a informatiilor standardizate

OM 856 din 14 octombrie 2014 privind prelucrarea apelurilor de urgenta primite de la Sistemul national unic pentru apeluri de urgenta la numarul 112 referitoare la transportul materialelor lemnoase