MINISTERUL   MEDIULUI,   APELOR   ŞI   PĂDURILOR
Garda Forestieră Oradea


Accesarea paginii „Inspectorul pădurii”:


Măsuri COVID-19

                                                  ANUNȚ

       Pe durata stării de alertă, pentru prevenirea răspândirii COVID-19, toate persoanele care intră în unitate, vor respecta următoarele reguli de conduită obligatorie pentru angajaţii şi pentru toate persoanele care intră în instituție, cu privire la prevenirea îmbolnăvirilor cu coronavirusul SARS-CoV-2 :

• portul măștii care să acopere nasul şi gura este obligatoriu

• dezinfectarea/spălarea pe mâini ori de câte ori este nevoie, dar obligatoriu la intrarea în sediul instituției;

• păstrarea distanței minime de 1,5 metri între angajați. În cazul în care acest lucru nu este posibil (ex: pe holuri, intrări în birouri, etc.) se va proceda la tranzitarea acestora cu acordarea priorității în funcție de sex, etate, etc.

• aerisirea frecventă (minimum o dată pe zi) a spaţiului închis în care îşi desfăşoară activitatea;


Despre instituție

Garda Forestieră Oradea este o  instituţie publică teritorială, cu personalitate juridică, în subordinea autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură, finanţată integral de la bugetul de stat, cu atribuţii în implementarea şi controlul aplicării regimului silvic şi cinegetic în fondul forestier naţional şi în vegetaţia forestieră de pe terenurile din afara fondului forestier naţional. Își desfășoară activitatea pe raza județelor Arad, Bihor, Satu Mare și Sălaj.

În exercitarea atribuţiilor sale, cooperează cu alte autorităţi şi instituţii publice, ale administraţiei publice centrale şi locale, cu reprezentanţi ai societăţii civile, cu persoane juridice şi/sau fizice, în limitele prevederilor legale în vigoare, pe baza protocoalelor încheiate.

Garda Forestieră Oradea funcţionează în baza O.U.G. nr. 32 din 30 iunie 2015 privind înfiinţarea Gărzilor Forestiere şi a H.G. nr. 743 din 09 septembrie 2015 privind organizarea şi funcţionarea Gărzilor Forestiere.


Judete arondate

Judete arondate